FPS بازی

DownTheSight ارائه می دهد انتخاب بیش از.100 FPS بازی.است.
کشف جهان.دور غرب.و بازی به عنوان یکی.به دنبال گاوچران برای دوئل.، فرو رفتن به قلب از جنگ های یکپارچه سازی.واحد نخبه آمریکا.، بازی در فشار است.بازی تک تیرانداز....