بازی با خوک ها پرواز

بازی-با-خوک-ها-پرواز

تیرانداز و سرعت که در آن برای کشتن پرواز خوک.

رای گیری 8
برای 7
منفی 1
توجه داشته باشید 0.875
9